Protocollen

ANBI
Het Fonds Podiumkunsten is per 1 januari 2014 geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). RSIN of fiscaal nummer: 006277779
Disclaimer
De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de kaders van de WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De Raad van Toezicht ontvangt alleen een vacatievergoeding. Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Fonds Podiumkunsten houdt met de grootst mogelijk zorg zijn website bij. Wij doen dan ook ons uiterste best om fouten te voorkomen. Desondanks is het Fonds Podiumkunsten niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Deze informatie wordt niet opgesteld onder verantwoordelijkheid van Fonds Podiumkunsten.

Bij fotomateriaal streven wij ernaar altijd de naam van de fotograaf te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht de naamsvermelding bij een door u gemaakte foto toch ontbreken of onjuist zijn, kunt u contact met ons op nemen.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij vragen of opmerkingen over de site contact op met onze communicatiemedewerkers: communicatie@fondspodiumkunsten.nl of bel via het algemene nummer: 070 707 27 00